Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Grodzisku Mazowieckim jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 100 % udziałem Gminy Grodzisk Mazowiecki.  Podstawą prawną świadczenia usług przez naszą Spółkę są przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r. z późn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy (do pobrania w zakładce "Regulamin").

Ceny i stawki opłat określone w taryfach dotyczą Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrze­nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawę prawną opracowania taryf w szczególności stanowi Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Ceny wody dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi trzy różne poziomy opłat środowiskowych w zależności od celu na który pobierana jest woda. Ceny ścieków dla poszczególnych grup taryfowych są zróżnicowane poprzez oszacowanie kosztu reagentów chemicznych zużywanych w związku z wyższymi poziomami stężeń. Wskaźnik CHZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) jest jednym z podstawowych wskaźników zanieczyszczeń.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img