Wodociągi w Grodzisku Mazowieckim istnieją od blisko 50 lat. Obecnie zadania w tym obszarze realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

6cf652c1101fb39c07ae8d1838e9ea9e

Wodociągi w Grodzisku Mazowieckim istnieją od ponad 50 lat. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., od lutego 2009 r. funkcjonuje w formie jednoosobowej Spółki Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Przedsiębiorstwo odpowiada za gospodarkę wodno – ściekową na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, a ponadto od gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna Spółka hurtowo przyjmuje ścieki, które przez system kanalizacyjny Milanówka trafiają do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

Głównym celem Spółki jest dostarczanie odbiorcom wody usług o najwyższej jakości. Dlatego w grudniu 2010 roku Zakład, jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył system HACCP i uzyskał certyfikat ISO 22000:2005 w zakresie ujęcia, uzdatniania i dystrybucji wody. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że cały proces produkcyjny jest prowadzony profesjonalnie, zgodnie z procedurami stosowanymi przy produkcji żywności. W styczniu 2012 roku Spółka uzyskała certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający wdrożenie międzynarodowego standardu systemu zarządzania jakością.

Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim wykonuje analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody oraz analizy fizykochemiczne ścieków dla klientów indywidualnych, prywatnych oraz instytucjonalnych.

Od 2012 roku laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1372, a także wdrożony system zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz ISO 22000. Od czerwca 2014 roku decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim został zatwierdzony system jakości prowadzonych badań wody – metody stosowane w laboratorium do badania jakości wody do spożycia są w pełni honorowane przez Inspekcję Sanitarną. Laboratorium z roku na rok rozszerza zakres metod akredytowanych. System jakości i kompetencje techniczne pracowników laboratorium ZWIK są ciągle doskonalone w ramach licznych specjalistycznych szkoleń oraz uczestnictwa w uznanych porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości.

W latach 2004 – 2010 Przedsiębiorstwo uczestniczyło w realizacji projektu „Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Grodzisku Maz.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Fundusz Spójności. Całkowita wartość projektu, którego beneficjentem była Gmina Grodzisk Mazowiecki, wynosiła 15.512.580 euro. Projekt obejmował budowę systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizację oczyszczalni ścieków, budowę suszarni osadów oraz modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Zakład do końca 2015 zakończył ponadto dwie inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przez Fundusz Spójności: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki” oraz „Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym wraz z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” na łączną kwotę 5, 7 mln złotych.

Dzięki tym projektom Spółka eksploatuje obecnie nowoczesną oczyszczalnię ścieków spełniającą w zakresie redukcji zanieczyszczeń normy krajowe i unijne. Aktualnie oczyszczalnia ścieków ma wydajność 12,5 tys. m3 na dobę i jest możliwość jej znacznego zwiększenia. W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 w oczyszczalni zostaną wykonane projektowane obecnie inwestycje.

ZWiK eksploatuje też pięć całkowicie zmodernizowanych stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności 15.700 m3/dobę oraz zarządza siecią wodociągową o długości blisko 300 km.

Zarówno oczyszczalnia ścieków, jak i główna stacja uzdatniania wody posiadają nowoczesne dyspozytornie, które monitorują nie tylko pracę obiektów, w których są zlokalizowane, ale także większość przepompowni ścieków na rozległej sieci kanalizacyjnej o długości 130 km oraz procesy technologiczne w stacjach uzdatniania wody. Pozwala to na błyskawiczne działania ekip eksploatacyjnych i utrzymania ruchu by usunąć awarię co jest powodem zadowolenia mieszkańców.

Obecnie system wodociągowo-kanalizacyjny posiada rezerwy pozwalające na dalszy rozwój Grodziska Mazowieckiego, szczególnie terenów położonych w bezpośredniej bliskości autostrady A-2.

W ostatnich latach Spółka szczególny nacisk położyła na inwestycje związane z budową kanalizacji na terenie gminy. Zaplanowano wybudowanie na przestrzeni lat 2013-2015 około 20 km sieci kanalizacyjnej oraz około 250 przyłączy kanalizacyjnych na łączną kwotę ok. 13 mln złotych, korzystając z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane są również inwestycje modernizacyjne i remonty, co zwiększy niezawodność systemu produkcji wody i odbioru ścieków.

Przedsiębiorstwo wdraża również system GIS, który umożliwi dostęp do pełnej informacji o istniejącej infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej.

Działalność Spółki jest też bardzo dobrze oceniana w branży wodociągowej w Polsce. Spółka jest Laureatem Programu Najwyższa Jakość Quality International 2014 oraz zdobywcą Złotego Godła QI w kategorii QI Services. Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000. Może również poszczycić się zdobyciem tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego za rok 2012 i 2013 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości wraz z Forum Przedsiębiorczości w,, Dzienniku Gazecie Prawnej“.

ZWIK zajął 10. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2012 oraz 14. miejsce w tym samym konkursie za rok 2011 organizowanym przez redakcję „Strefa Gospodarki” i „Dziennik Gazeta Prawna”. Analizie poddane zostały kwestie techniczne, jak i finansowe jednak pod uwagę brane były również dane "miękkie" czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości czy też wreszcie udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Natomiast w 2012 roku Spółka zajęła 1. miejsce w pierwszym etapie konkursu na szczeblu regionalnym "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników w województwie mazowieckim.

W lipcu 2014 roku Spółka zajęła 9. miejsce w ogólnopolskim rankingu „Wodociągi Polskie“, którego celem było wyłonienie spośród wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, najlepszych, mających istotny wpływ na rozwój regionów oraz polepszających jakość życia lokalnej społeczności. Ranking jest organizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, pod patronatem redacji Forum Przedsiębiorczości w ,,Dzienniku Gazecie Prawnej“ oraz Biznes Plus w,, Gazecie Wyborczej“.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img