Wodociągi w Grodzisku Mazowieckim istnieją od ponad 50 lat. Od 2009 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  funkcjonuje w formie jednoosobowej Spółki Gminy Grodzisk Mazowiecki.

6cf652c1101fb39c07ae8d1838e9ea9e

Przedsiębiorstwo odpowiada za gospodarkę wodno – ściekową na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, a ponadto od gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna Spółka hurtowo przyjmuje ścieki, które przez system kanalizacyjny Milanówka trafiają do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Respektujemy przepisy prawne, informujemy naszych odbiorców i organy kontroli zewnętrznej o jakości dostarczanej wody, szczególnie dbamy o środowisko naturalne, a także zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszym pracownikom.

Powyższe cele osiągamy przez podjęte działania:

 • spełniamy wymagania prawne dotyczące jakości wody i ścieków;
 • wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), obejmujący System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 22000;
 • posiadamy akredytowane Laboratorium wg. normy PN-EN ISO/lEC 17025, które świadczy usługi o najwyższym standardzie;
 • kształtujemy partnerską i trwałą współpracę z obecnymi i przyszłymi klientami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, poprzez spełnianie oczekiwań i dbanie o satysfakcję naszych klientów i pracowników;
 • prowadzimy skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz współpracujemy z klientami, dostawcami, kontrahentami i instytucjami nadzorującymi;
 • zapewniamy odpowiednią organizację i warunki pracy;
 • identyfikujemy zagrożenia, analizujemy ryzyka i eliminujemy potencjalne zagrożenia;
 • nadzorujemy, analizujemy, monitorujemy i doskonalimy procesy poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz standardów obsługi;
 • przeznaczamy niezbędne środki na doskonalenie technologii dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków;
 • świadomi wpływu naszej działalności na środowisko naturalne dążymy do ciągłej poprawy m.in. poprzez zmniejszanie zużycia energii elektrycznej i wody na cele technologiczne oraz odpowiednie zagospodarowanie osadów ściekowych;
 • zapewniamy niezbędne zasoby i środki do realizacji niniejszej Polityki i celów organizacji;
 • działamy zespołowo.

W wyniku prowadzonych działań jesteśmy pewni, że dostarczamy naszym Klientom bezpieczny produkt oraz usługi o najwyższej jakości.

Zarząd i wszyscy pracownicy Spółki utożsamiają się z tą Polityką, która jest cyklicznie przeglądana, modyfikowana i dostępna publicznie. Swoją postawą każdy z nas aktywnie kreuje wizerunek Spółki, wspiera i realizuje założone cele.

Historia

I. Początki. Okres do 1976 roku.

Do lat sześćdziesiątych mieszkańcy centrum Grodziska Maz. zaopatrywali się w wodę z trzech studni publicznych, zlokalizowanych koło kościoła, na placu Wolności i koło Miejsca Straceń. Później odwiercono jeszcze dwie studnie publiczne w Łąkach na ul. Poniatowskiego przy Granicznej i na ul. Narutowicza przy Ziemiańskiej. Ponadto ze źródełka przy ul. Królewskiej wodę dostarczał 200 litrową beczką na wozie konnym woziwoda Banasiak.
W większości mieszkańcy korzystali jednak z własnych studni kopanych lub wierconych. Przy Fabryce Tarcz Ściernych była łaźnia publiczna, skanalizowana do rzeki. Ścieki gromadzone w lokalnych szambach wywożono na pola drewnianą beczką, napełnianą ręcznie. Beczkowóz był ciągnięty przez konia, stajnia znajdowała się przy ul. Sportowej.
Najstarszy kanał w mieście wybudowano jeszcze przed wojną w ul. 3-go Maja od ul. Kilińskiego do rzeki Rokicianki. Później wybudowano dalszy odcinek w ul. Kilińskiego do ul. Krupińskiego a następnie do budynku pogotowia.
Również od czasów przedwojennych kanałami do rzeki Mrowny były odprowadzane ścieki z fabryk: Polfy, Tarcz Ściernych i Garbarni.
Skanalizowano w ten sposób również Mleczarnię przy ul. Poniatowskiego i Rzeźnię przy ul. Żyrardowskiej.

Na początku lat 60 – tych wybudowano w Grodzisku Maz. 4 kilometry sieci wodociągowej w ulicach: Bałtyckiej, Sienkiewicza, 11 Listopada, 1-go Maja i Kościuszki. Wodociągi te czekały na uruchomienie pierwszej w mieście stacji wodociągowej, tzw. „hydroforni” przy ul. Bałtyckiej.
Stacja była zasilana w wodę z nieistniejącej dziś studni nr 1 przy ul. Obrońców Getta o głębokości 256 m i wydajności 12m3/godz. Jako pierwszy został podłączony do sieci wodociągowej budynek przy ul. 11 listopada nr 13/15 (przy ul. Żwirki i Wigury). Było to w lipcu 1962 r. i datę  tę można uznać za początek istnienia wodociągów w mieście. Wkrótce na sieci wodociągowej zainstalowano 8 zdrojów ulicznych, w większości istniejących do dziś.
Stopniowo podłączano budynki położone przy zwodociągowanych ulicach.
Pojawiły się pierwsze problemy z zaopatrzeniem w wodę – brak wody na górnych piętrach i spadki ciśnienia w godzinach szczytowego poboru wody.
Odwiercono na terenie hydroforni przy ul. Bałtyckiej drugą studnię, a potem trzecią – nad rzeką.
Kolejne sieci wodociągowe wybudowano do końca lat 60 – tych w ul. Wólczyńskiej, Grunwaldzkiej, Sadowej, Cichej, Sportowej i Mokronoskich oraz w ul. Kilińskiego, Kierlańczyków i Żwirki i Wigury, Konspiracji i Limanowskiego, Obrońców Getta, 17-go Stycznia. Podłączono budynki mieszkalne i obiekty takie, jak: Urząd Miejski, Areszt, Liceum, szkoła nr 6, „Pogoń”, targowisko, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe.
W roku 1962 wybudowano dla potrze4b osiedla mieszkaniowego przy ul. Cichej, Grunwaldzkiej i Wólczyńskiej pierwszą mechaniczną oczyszczalnię ścieków – pompownię i dwa osadniki Imfoffa przy ul,. Wólczyńskiej.
W 1968 roku rozbudowano ją o kolejne dwa osadniki, w związku z podłączeniem pierwszego w mieście osiedla spółdzielczego – „XX lecia”.

Początkowo wodociągami zajmował się Budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przekształcony w 1965 roku w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Pierwszym Dyrektorem – od 1959 roku do 1968 roku był Władysław Lewandowski, zmarły w 1971 roku.
Pierwszym kierownikiem Zakładu Wodociągów był Krzysztof Woźniak, pełniący tę funkcję od 1960 roku do 1975 roku.
Zatrudnienie w wodociągach wyniosło ok.. 20 osób, w tym maszyniści hydroforni i monterzy – konserwatorzy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pierwsi zatrudnieni to Zdzisław Wydra, Eugeniusz Paciorkowski, Bogdan Przybysz, Franciszek Suchan, Dariusz Ziębicki, Stanisław Belka oraz Edward Szymański.
    Oczyszczalnią Ścieków na Wólczyńskiej zarządzał pan Izydorczyk, zatrudniony był tam początkowo jeden pracownik – Zenon Zakrzewski.
Drugim Dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej był Tadeusz Kuczyński, pełniący nadzór nad wodociągami od 1968 roku do czasu przejęcia grodziskich wodociągów przez MPWiK w Warszawie  w 1976 roku.
Początek lat siedemdziesiątych to rozwój spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. Bloki w osiedlu XX lecia, w rejonie ulic Kościuszki, Kilińskiego (os. Centrum) oraz w osiedlu Lutniana wymagały nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W końcu 1975 roku długość sieci wodociągowej w Grodzisku Maz. wzrosła do 10 km, wybudowano także osiedlowe mechaniczne oczyszczalnie ścieków „Bałtycka”, „Lutniana” i  „Kościuszki”.
Przewidując dalszy rozwój miasta zaprojektowano dwie zasadnicze inwestycje komunalne dla Grodziska Mazowieckiego – ujęcia wody „Cegielniana” i mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków przy ul. Chrzanowskiej.
Budowę obu obiektów rozpoczęto w 1974 roku, wykonawcą była Hydrobudowa 6, przekształcona wkrótce w Warszawskiej Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Inżynieria”.


II. Wodociągi grodziskie w odrodzonym samorządzie – od 1992  do dziś.
 
26 sierpnia 1992 roku Rada miejska gminy Grodzisk Mazowiecki przyjęła uchwałę o komunalizacji mienia należącego do MPWiK w Warszawie i o powołaniu z dniem 1 września Zakładu Wodociągów i Kanalizacji gminy Grodzisk Maz.
Dyrektorem ZWiK został dotychczasowy kierownik oddziału eksploatacyjnego w MPWiK, Robert Lewandowski.
W  ramach organizacji zakładu należało powołać służby nieobecne dotychczas w oddziale eksploatacyjnym a więc dział umów i sprzedaży, dział finansowy, dział techniczny, kadry, magazyn, zaopatrzenie, komórkę bhp, obsługę prawną, sekretariat a także osoby niezbędne do kierowania tymi służbami – kierowników eksploatacji i głównego księgowego.
Okres funkcjonowania zakładu w Grodzisku kojarzy się z wielkim ruchem inwestycyjnym w mieście, nie było bowiem większego rozwoju infrastruktury komunalnej w historii miasta niż ten, który rozpoczął się od pierwszej kadencji samorządu lokalnego.
Usługi wodociągowe stały się powszechnie dostępne już nie tylko dla mieszkańców miasta, ale stopniowo także dla mieszkańców terenów wiejskich gminy.
Woda dostarczana była już nie tylko z ujęcia Cegielniana. Na początku lat 90 – tych oddano do eksploatacji nową Stację Uzdatniania Wody w Wólce Grodziskiej, zbudowaną dzięki pomocy firmy Pepsico. Przejęto też i wyremontowano zdewastowaną popegeerowską Stację w Dąbrówce. Woda spełniała wymagania sanitarne określone w przepisach Ministra Zdrowia.
W latach 90-tych rozpoczęła się zakrojona na niespotykaną dotychczas skalę budowa kanalizacji w mieście. Zbudowano system kolektorów, dzięki którym odebrano i skierowano do oczyszczalni ścieki z osiedli mieszkaniowych: XX lecia, Sadowa, Wólczyńska, Bałtycka, Kościuszki i Lutniana, z centrum miasta i zakładów przemysłowych: Polfa, Pepsico i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska.
Oczyszczalnia, aczkolwiek niedokończona i nienowoczesna dawała sobie radę z oczyszczaniem dopływających ścieków i przyczyniła się znacznie do poprawy czystości rzek w mieście.
Gorzej było z gospodarką osadową, która wymagała ulepszenia. Na skutek protestów społecznych wynikających z uciążliwości zapachowej oczyszczalni, na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych podjęto szereg inwestycji w celu poprawy sytuacji. Wybudowano nowoczesna stację zlewną dla samochodów asenizacyjnych i zmodernizowano system przeróbki osadów i rozpoczęto wykorzystanie biogazu do celów energetycznych.
Współpraca Wodociągów i władz samorządowych zaowocowała rozwiązaniami na miarę 21 wieku.
Wejście w nowe tysiąclecie to kolejny milowy krok w rozwoju Wodociągów grodziskich.
Równocześnie z wejściem Polski do Unii Europejskiej, dzięki ponownemu wspólnemu zaangażowaniu Gminy i Wodociągów został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu modernizacji gospodarki wodno – ściekowej Grodziska Mazowieckiego. Projekt ten, zrealizowany w latach 2006 – 2009 przyniósł następujące osiągnięcia:
wybudowano 40 km sieci kanalizacyjnej w mieście i na terenach wiejskich,
podłączono do kanalizacji sanitarnej ponad 1300 nieruchomości,
dokonano totalnej modernizacji oczyszczalni ścieków na wydajność 10500 m3/dobę, osiągając jakość oczyszczonych ścieków zgodną z normami unijnymi,
wybudowano suszarnię osadów ściekowych,
zmodernizowano  3 stacje uzdatniania wody (Cegielniana, Dąbrówka i Bałtycka) oraz wybudowano dodatkowo czwartą stację w Czarnym Lesie,
zmodernizowano metodą bezwykopową 1,2 km magistrali wodociągowej w ul. Królewskiej i Sienkiewicza.
wybudowano ok. 7 km wodociągów i podłączono ponad 200 mieszkańców,
rozwiązano problem odprowadzania wód opadowych z obszaru pomiędzy torami WKD a torami PKP oraz między ulicami Nadarzyńską i Okulickiego oraz Na Laski i Teligi,
znacznie zautomatyzowano procesy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zapewniając możliwość ich monitorowania.

Kolejny rozdział historii grodziskich Wodociągów rozpoczął się na początku 2009 roku, kiedy w ostatnim roku realizacji projektu Funduszu Spójności Zakład budżetowy został przekształcony w Spółkę prawa handlowego. Właścicielem Spółki ZWiK jest Gmina Grodzisk Mazowiecki, posiadająca 100% udziałów. Prezesem Zarządu Spółki został Robert Lewandowski, dotychczasowy dyrektor zakładu budżetowego.
Rozpoczęto proces zmniejszania strat w sieci wodociągowej i w kanalizacji, osiągając znaczny postęp w tej dziedzinie.
Uzyskano certyfikat ISO 22 000, co daje gwarancję profesjonalnego zarządzania procesem ujęcia, uzdatniania i dystrybucji wody.
Uzyskano certyfikat ISO 9001, a jeszcze w tym roku laboratorium ZWiK uzyska akredytację PCA.
Zmodernizowano siedzibę Spółki przy ul. Cegielnianej, w tym Biuro Obsługi Klienta, zaplecze socjalne dla pracowników biura i obsługi sieci wodociągowej, halę filtrów i halę pomp.
Przeprowadzono lifting pomieszczeń w Stacji uzdatniania wody w Dąbrówce, osiągając standard zgodny z przyznanym certyfikatem.
Zwiększono zdolności produkcyjne ujęcia wody Cegielniana z 304 do 400 m3/h oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce ze 100 do 200 m3/h.
Spółka pracuje nad planem strategicznym, którego realizacja w latach 2013 – 2015 przyniesie kolejny znaczący postęp.

Jesteśmy obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w branży. W rankingu przeprowadzonym w 2011 roku przez Dziennik Gazeta Prawna znaleźliśmy się w pierwszej piętnastce na ok. 400 startujących firm wodociągowych.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img